Spoločnosť Môj veterinár, s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje, pretože je to nevyhnutné pre splnenie Obchodnej zmluvy v súvislosti s predajom tovaru (fakturácia,predaj tovaru, zaslanie tovaru dopravnou spoločnsoťou, povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov), alebo pre súvisiace úkony potrebné pred uzavretím takejto zmluvy.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Môj veterinár, s.r.o sídlom ,Kysak 327, 04481 Kysak,IČO : 50184296 , ďalej len „prevádzkovateľ“, ktorý je súčasne správcom osobných údajov. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné:

Môj veterinár, s.r.o.
0908 494 504
0902 304 223
info@veterinol.sk

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
– Splnenie právnych povinností, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia a to na konkrétne splnenia povinností uložených prevádzkovateľovi obecne záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.
– Splnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, alebo pre vykonanie opatrení prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 pism. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecne nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie“)

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie obchodnej zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zodpovednosti za chyby či prevedenia opatrenia prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy a ďalej na plnenie súvisiace verejnoprávne povinnosti prevádzkovateľa.

Doba uloženia osobných údajov: Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivované podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecnými záväznými právnymi predpismi.

Rozsah spracovania údajov: Spracovávame len nevyhnutne nutné údaje potrebné pre Obchodnú zmluvu (fakturáciu) a súvisiace služby (napríklad doprava tovaru a zasielanie informácií). Medzi tieto informácie patria najmä:
Fakturačná adresa, adresa pre doručenie zasielanie objednaného tovaru, kontaktná/zodpovedná osoba (meno a priezvisko), telefónne číslo, e-mailová adresa a história nákupov.

Na stránkach, ani v kampaniach nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracovanie Vašich osobných údajov.

Ďalší príjemcovia Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácií platieb na základe kúpnej zmluvy (faktúry) a osoby zaisťujúce pre prevádzkovateľa technické služby súvisiace s prevádzkou softvéru, ukladania a zálohovania dát. Títo príjemcovia sú viazaní platnými zákonmi, nariadeniami a vyhláškami o ochrane osobných údajov. Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak prevádzkovateľovi ukladajú obecné záväzné právne predpisy.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a splnenie zmluvy a bez poskytnutí Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa splniť. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požiadať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovanie Vašich osobných údajov bolo porušené, či bolo porušené nariadenie, máte taktiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu.